خودتطبیقی چیست؟
در منابع کلاسیک سیستم خودتطبیق چنین تعریف شده است: "یک سیستم خودتطبیق رفتار خود را ارزیابی نموده و هنگامی که این رفتارها در جهت اهداف تعیین شده برای نرم افزار نباشند و یا کارایی بالاتری ممکن باشد، این رفتارها را تغییر می دهد." در یک تعریف وسیع تر سیستم خودتطبیق سیستمی است که رفتار خود را در پاسخ به تغییرات روی داده در محیط عملیاتی خود تغییر می دهد. همچنین در اینجا منظور از محیط عملیاتی هر چیزی مانند ورودی‌های کاربر نهایی، ابزار سخت افزاری، حسگرها و ابزار برنامه است که برای سیستم نرم افزاری قابل مشاهده باشد...
تاریخچه خود تطبیقی
ظهور خودسازماندهی را به آقای Ross Ashby نسبت داده اند. ایشان در ابتدا سازمان را چنین تعریف نمودند: " سازمان یک سیستم عبارت است از وابستگی کارکردی وضعیت آینده آن به وضعیت حاضر و ورودی‌های خارجی". در این مقاله خودسازماندهی چنین تعریف شده است: "خودسازماندهی تغییر سازمان سیستم توسط خود آن سیستم و بدون دخالت موجودیت‌های خارجی است". این تعریف با تعریف صحیح شناخته شده امروز کاملاً منطبق است. زمینه های اصلی مطالعه خودسازماندهی پس از معرفی آن عبارت بودند از: فیزیک، علوم کامپیوتر و تئوری سیستم‌ها. در علوم کامپیوتری خودسازماندهی در حوزه هایی مانند یادگیری، خود تطبیقی و ...