چکیده

در سالهای اخیر فشار وتغییرات رقابتی بر محیط کسب و کار باعث افزایش اهمیت حوزههای

رقابتی شده است. یکی از ابزارهای تجاری موجود در این حوزه، هوش رقابتی است. هوش رقابتی

اطلاعات مفید را از محیط رقابتی استخراج مینماید و پس از تحلیل صحیح، استراتژیهای کارساز را

برای سازمان تولید میکند. محیط رقابتی دارای ویژگیهایی مثل، سرعت بالای تغییرات، عدم قطعیت،

پیچیدگی و … است. بنابراین رویکرد هوش رقابتی باید قابلیت تطبیق با هرگونه تغییرات در محیط

رقابتی را داشته باشد. در مدلهایی که برای هوش رقابتی ارائه شده است تاکیدی بر روی مفهوم

تطبیقپذیری صورت نگرفته است. در این تحقیق مدلی را برای هوش رقابتی تطبیقپذیر ارائه میکنیم.

مدل پیشنهادی یک مدل مفهومی است. در طی این تحقیق ارزیابی مدل انجام پذیرفته و نتایج آن

مورد بحث قرار گرفته است.

همچنین، یک مدل ارزیابی آمادگی سازمان برای پذیرش مدل پیشنهادی هوش رقابتی تطبیقپذیر

ارائه شد، و مطالعه موردی تحقیق حاضر در سازمان بانک ملی ایران صورت پذیرفت. اطلاعات مورد

نیاز برای ارزیابی ازطریق پرسشنامه و نرمافزار اس پی اس اس و لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

هوش رقابتی، هوش رقابتی تطبیقپذیر، عامل، ارزیابی آمادگی سازمان، عوامل کلیدی موفقیت.

 

 

دانلود فایل

تعداد دانلود : 19