//دسامبر

یک راهکار برای اجرای سیاست های ترمیمی در مولفه های سرویس دارای نقص، با درنظرداشتن اهداف سراسری فرایند

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام شده توسط زهرا نخعی در سال ۱۳۹۱

ارائه مدلی برای دستیابی به خودتطبیقی در سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام شده توسط میترا یاری نژاد در سال ۱۳۹۱

ارائه مدلی برای دستیابی به مدیریت دانش تطبیق پذیر مبتنی بر هستان شناسی در سازمان ها

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام شده توسط غزاله تنهائی در سال ۱۳۹۱

ارائه راهکاری برای هوشمندی کسب وکار به منظور غلبه بر چالش کلان داده

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام شده توسط سعید سرابچی در سال ۱۳۹۳

ارائه روشی برای ارزیابی سیستم های خود تطبیقی

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام شده توسط علیرضا رفیع زاده مژدهی در سال ۱۳۹۳

توسعه یک فرمالیسم به منظور توصیف SoS (رویکرد تعریف مشخصه ها)

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام شده توسط آصف نیسی مینایی در سال ۱۳۹۳

ارائه چارچوبی جهت همسو نمودن هوش تجاری با استراتژی های سازمان مبتنی بر رهیافت معماری سازمانی

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد انجام شده توسط عطیه دخانچی در سال ۱۳۹۱

ارائه یک مدل جدید هوش رقابتی تطبیق پذیر و ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها در پذیرش مدل پیشنهادی(مطالعه موردی: بانک ملی ایران)

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام شده در سال ۱۳۹۱

ارائه یک مدل تصمیم گیری برای انتخاب چارچوب توسعه ی سامانه های سازمانی خودتطبیق

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

انجام شده در سال ۱۳۹۲

ارائه‌ی مدلی جهت افزودن چرخه ی کنترلی خود تطبیقی به سامانه های چند عامله

اسفند ۵ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

امروزه با توجه به توسعه‌ی روز‌افزون سامانه‌های فناوری اطلاعات و افزایش پیچیدگی آن‌ها کنترل دستی و نظارت انسانی بر آن‌ها بسیار سخت شده است و استفاده از خود سامانه‌ در کنترل و راه‌اندازی خود بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد. مبحث خودتطبیقی از این جهت ارائه شده است که سامانه بتواند خودش را پایش کرده و با توجه به حضور در محیط‌های نامطمئن خود را با تغییرات محیطی وفق دهد. بنابراین سامانه‌های خودتطبیق با یک مدیریت متمرکز مولفه‌ی تحت کنترل خودرا پایش کرده، اطلاعات را تحلیل نموده، با توجه به پایگاه دانش خود تصمیماتی را گرفته و تغییرات را با استفاده از عملگرهای خود اعمال می‌کنند.... انجام شده در زمستان ۹۳