امروزه با افزایش پیچیدگی در تمام سامانه‌های فناوری اطلاعات و متغیر بودن فضای کاری، استفاده از سامانه‌های تطبیق‌پذیر به یک امر حیاطی تبدیل شده است. سازمان‌ها نیز از این امر مستثناء نبوده و در این راستا حرکت م‌ینمایند. امروزه ارائه‌ی راهکاری تطبیق‌پذیر برای اداره یک سازمان از جمله چالش‌های متخصصین امر است. یک سازمان تطبیق‌پذیر ایده‌ال در هر لحظه، با توجه به تغییرات محیطی و درون‌سازمانی، خود را بر اساس سیاست‌های موجود با شرایط جدید وفق می‌دهد. کلمه‌ی سازمان در این زمینه اشاره به مجموعه‌ای از عامل‌ها دارد که در راستای رسیدن به یک هدف واحد با هم همکاری می‌نمایند.

در این سمینار، ادبیات موضوع و برخی کارهای انجام گرفته در این زمینه بررسی خواهد شد. در این راستا معماری‌های ارائه شده برای سازمان‌های تطبیق‌پذیر و نیز برخی نمونه‌های پیاده شده و خاص‌منظوره برای محیط‌های مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در ادامه و برای تز کارشناسی ارشد، با استفاده از این بررسی اجمالی، در راستای ارائ‌هی مدلی جدید برای سازمانهای تطبیق‌پذیر تلاش شود.

دانلود فایل

تعداد دانلود : 33