توسعه یک فرمالیسم به منظور توصیف SoS (رویکرد تعریف مشخصه ها)

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام شده توسط آصف نیسی مینایی در سال ۱۳۹۳