/مستوره رحمانی

About مستوره رحمانی

Mastooreh Rahmani B.Sc. Razi University of Kermanshah (Computer Engineering - Software Engineering) M.Sc. Shahid Beheshti University (Information Technology)

ارائه مدلی برای انتخاب بهترین الگوی سازماندهی برای سامانههای چندعاملی با توجه به شرایط محیطی در زمان اجرا

دی ۹ام, ۱۳۹۸|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام شده توسط مستوره رحمانی در سال ۱۳۹۷

سازمان‌دهی عامل‌ها در سامانه‌های چندعاملی با توجه به شرایط محیطی

مهر ۱۵ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها سمینار|

در این گزارش به طور اجمالی به بررسی انواع ساختارهای سازمان‌دهی عامل‌ها پرداخته شده است.