/امین رحمان زاده

About امین رحمان زاده

B.Sc., IT Engineering, TBU, 2008 - 2012. M.Sc., IT Engineering-Enterprise Architecture, SBU 2012 - 2014. Ph.D. Candidate of Software Engineering, SBU, 2015 - current.

ارائه‌ی مدلی جهت افزودن چرخه ی کنترلی خود تطبیقی به سامانه های چند عامله

اسفند ۵ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

امروزه با توجه به توسعه‌ی روز‌افزون سامانه‌های فناوری اطلاعات و افزایش پیچیدگی آن‌ها کنترل دستی و نظارت انسانی بر آن‌ها بسیار سخت شده است و استفاده از خود سامانه‌ در کنترل و راه‌اندازی خود بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد. مبحث خودتطبیقی از این جهت ارائه شده است که سامانه بتواند خودش را پایش کرده و با توجه به حضور در محیط‌های نامطمئن خود را با تغییرات محیطی وفق دهد. بنابراین سامانه‌های خودتطبیق با یک مدیریت متمرکز مولفه‌ی تحت کنترل خودرا پایش کرده، اطلاعات را تحلیل نموده، با توجه به پایگاه دانش خود تصمیماتی را گرفته و تغییرات را با استفاده از عملگرهای خود اعمال می‌کنند.... انجام شده در زمستان ۹۳

ارائه مدلی جهت افزودن چرخه کنترلی خودتطبیقی به سامانه های چندعامله

اسفند ۵ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها اسلاید ها|

اسلایدهای جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد. انجام شده در زمستان ۹۳

بررسی سازمان های خودتطبیق

اسفند ۵ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها سمینار|

امروزه با افزایش پیچیدگی در تمام سامانه‌های فناوری اطلاعات و متغیر بودن فضای کاری، استفاده از سامانه‌های تطبیق‌پذیر به یک امر حیاطی تبدیل شده است. سازمان‌ها نیز از این امر مستثناء نبوده ... انجام شده در تابستان ۹۲

مدل FHOrganization؛ مدل سازمان دهی جدید برای سامانه های چندعاملی

اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۵|دسته بندی ها مقالات|

مدل FHOrganization؛ مدل سازمان دهی جدید برای سامانه های چندعاملی

یک مدل سازمان دهی جدید برای سامانه های چندعامله خودسازمان ده بر اساس ویژگی های خودتطبیقی

اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۵|دسته بندی ها مقالات|

دانلود مقاله