/مقالات

مدل FHOrganization؛ مدل سازمان دهی جدید برای سامانه های چندعاملی

مارس 17th, 2017|دسته بندی ها مقالات|

مدل FHOrganization؛ مدل سازمان دهی جدید برای سامانه های چندعاملی

یک مدل سازمان دهی جدید برای سامانه های چندعامله خودسازمان ده بر اساس ویژگی های خودتطبیقی

مارس 17th, 2017|دسته بندی ها مقالات|

دانلود مقاله