ارائه‌ی مدلی جهت افزودن چرخه ی کنترلی خود تطبیقی به سامانه های چند عامله

اسفند ۵ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

امروزه با توجه به توسعه‌ی روز‌افزون سامانه‌های فناوری اطلاعات و افزایش پیچیدگی آن‌ها کنترل دستی و نظارت انسانی بر آن‌ها بسیار سخت شده است و استفاده از خود سامانه‌ در کنترل و راه‌اندازی خود بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد. مبحث خودتطبیقی از این جهت ارائه شده است که سامانه بتواند خودش را پایش کرده و با توجه به حضور در محیط‌های نامطمئن خود را با تغییرات محیطی وفق دهد. بنابراین سامانه‌های خودتطبیق با یک مدیریت متمرکز مولفه‌ی تحت کنترل خودرا پایش کرده، اطلاعات را تحلیل نموده، با توجه به پایگاه دانش خود تصمیماتی را گرفته و تغییرات را با استفاده از عملگرهای خود اعمال می‌کنند.... انجام شده در زمستان ۹۳