ارائه یک مدل جدید هوش رقابتی تطبیق پذیر و ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها در پذیرش مدل پیشنهادی(مطالعه موردی: بانک ملی ایران)

اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|دسته بندی ها پایان نامه|

پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام شده در سال ۱۳۹۱